Матура по История и Цивилизация - Тестова част

20 въпроса, 20 точки

 • 1. Каква е основната цел на Организацията на обединените нации? (1 т.)

  • да обедини въоръжените сили на държавите от Западна Европа
  • да обедини военно и политически държавите от Източна Европа
  • да гарантира световния мир и социалното равенство между народите
  • да защитава правата на страните от Третия свят
 • 2. Каква е основната цел на организаторите на Деветоюнския преврат от 1923 г.? (1 т.)

  • унищожаването на Българската комунистическа партия
  • свалянето от власт на Българския земеделски народен съюз
  • детронирането на княз Фердинанд Сакскобурготски
  • изолирането на десните партии от участие в управлението на държавата
 • 3. Кои държави са победители в Първата световна война? (1 т.)

  • Австро-Унгария, Великобритания, САЩ
  • Великобритания, Италия, България
  • Франция, САЩ, Великобритания
  • Франция, Сърбия, Германия
 • 4. Коя държава е поставена в изолация, според текста на този документ? „1. Югославия, Гърция, Румъния и Турция си гарантират взаимно сигурност на своите балкански граници. 2. Високодоговарящите се страни се задължават да се споразумеят за мерките, които ще се предприемат при възникването на евентуалните случаи, които могат да засегнат техните интереси съответно определени в това споразумение …“ Из „Балканския пакт“, 9.02.1934 (1 т.)

  • Албания
  • България
  • Черна гора
  • Хърватия
 • 5. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития? битката при Клокотница (1); сключването на уния с Римската църква (2); провъзгласяването на българската църква за Патриаршия на събора в Лампсак (3); разгромът на латинците при Одрин (4) (1 т.)

  • 1, 2, 3, 4
  • 2, 1, 4, 3
  • 2, 4, 1, 3
  • 1, 3, 2, 4
 • 6. Заедно с коя друга държава България е приета в Европейския съюз? (1 т.)

  • Гърция
  • Румъния
  • Полша
  • Чехия
 • 7. Коя държава променя политическата си система след Първата световна война? (1 т.)

  • САЩ
  • Франция
  • Русия
  • Великобритания
 • 8. При управлението на кой цар са първите прояви на богомилството в България? (1 т.)

  • Симеон
  • Петър I
  • Борил
  • Иван Асен II
 • 9. От кой договор е откъсът? „Чл. 1 България се създава в самостоятелно трибутарно княжество под върховната власт на Н.В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска (милиция)... … Чл. 13 На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името Източна Румелия... при условия на пълна административна автономия...“ (1 т.)

  • Санстефански
  • Берлински
  • Лондонски
  • Букурещки
 • 10. Кое българско въстаниe избухва в същата година, в която започва Сръбско-турската война от 1876 – 1877 г.? (1 т.)

  • Нишкото
  • Априлското
  • Старозагорското
  • Видинското
 • 11. Какъв е рангът на създадената през 870 г. автономна българска църква? (1 т.)

  • Екзархия
  • Архиепископия
  • Патриаршия
  • Епископия
 • 12. Кои владетели са съвременници? (1 т.)

  • хан Маламир – император Роман Лакапин
  • княз Борис I – император Юстиниан ІІ
  • цар Калоян – император Балдуин Фландърски
  • цар Йоан Асен ІІ – император Карл Велики
 • 13. Кое е белег на тоталитарното управление? (1 т.)

  • равенството на гражданите пред законите
  • защитата на частната собственост
  • свободата на печата
  • липсата на политически плурализъм
 • 14. Какво предвижда текстът от Конституцията на Народна Република България от 1947 г.? „Чл. 6. Средствата за производство в Народната Република България принадлежат на държавата (общонароден имот).“ (1 т.)

  • коопериране
  • национализация
  • индустриализация
  • планово стопанство
 • 15. Коя е административната единица във Второто българско царство? (1 т.)

  • санджак
  • комитат
  • тема
  • хóра
 • 16. Под натиска на кои племена се разселват българите след смъртта на хан Кубрат? (1 т.)

  • хуните
  • тюрките
  • хазарите
  • аварите
 • 17. С кой официален документ България си връща Южна Добруджа? (1 т.)

  • Топханенския акт
  • Парижкия мирен договор
  • Крайовската спогодба
  • Лондонския мирен договор
 • 18. Кое постижение на възрожденските българи е от втората половина на XIX в.? (1 т.)

  • издаване на вестник „Български орел“
  • издаване на „Буквар с различни поучения“
  • учредяване на Българската екзархия
  • откриване на елино-българско училище в Котел
 • 19. Представител на коя школа е българският книжовник от ХVІ в. Матей Граматик? (1 т.)

  • Търновската
  • Софийската
  • Преславската
  • Плисковската
 • 20. Кое културно постижение е създадено в периода на Второто българско царство? (1 т.)

  • Мадарският скален релеф
  • керамичната икона на св. Теодор Стратилат
  • Преславското златно съкровище
  • ктиторските портрети в Боянската църква