Матура по История и Цивилизация - Тестова част

20 въпроса, 20 точки

 • 1. Коя държава е поставена в изолация, според текста на този документ? „1. Югославия, Гърция, Румъния и Турция си гарантират взаимно сигурност на своите балкански граници. 2. Високодоговарящите се страни се задължават да се споразумеят за мерките, които ще се предприемат при възникването на евентуалните случаи, които могат да засегнат техните интереси съответно определени в това споразумение …“ Из „Балканския пакт“, 9.02.1934 (1 т.)

  • Албания
  • България
  • Черна гора
  • Хърватия
 • 2. Каква е основната цел на Организацията на обединените нации? (1 т.)

  • да обедини въоръжените сили на държавите от Западна Европа
  • да обедини военно и политически държавите от Източна Европа
  • да гарантира световния мир и социалното равенство между народите
  • да защитава правата на страните от Третия свят
 • 3. Понятието „абдикация“ се използва, за да се обясни, че: (1 т.)

  • управляващият монарх е свален насилствено от власт
  • държавният глава поема само представителни функции
  • владетелят доброволно се отказва от престола
  • парламентът ограничава правата на монарха
 • 4. Кое е белег на тоталитарното управление? (1 т.)

  • равенството на гражданите пред законите
  • защитата на частната собственост
  • свободата на печата
  • липсата на политически плурализъм
 • 5. Кое постижение на възрожденските българи е от втората половина на XIX в.? (1 т.)

  • издаване на вестник „Български орел“
  • издаване на „Буквар с различни поучения“
  • учредяване на Българската екзархия
  • откриване на елино-българско училище в Котел
 • 6. Кои държави са победители в Първата световна война? (1 т.)

  • Австро-Унгария, Великобритания, САЩ
  • Великобритания, Италия, България
  • Франция, САЩ, Великобритания
  • Франция, Сърбия, Германия
 • 7. Коя от дейностите на кавхана описва текстът от надписа при Филипи? „От бога владетелят на многото българи Персиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски (…) и кавханът (отиде) при смоляните...“ (1 т.)

  • управлява страната като съвладетел и регент
  • предвожда войската по нареждане на владетеля
  • изпълнява мирна дипломатическа мисия
  • събира редовния годишен данък
 • 8. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития? битката при Клокотница (1); сключването на уния с Римската църква (2); провъзгласяването на българската църква за Патриаршия на събора в Лампсак (3); разгромът на латинците при Одрин (4) (1 т.)

  • 1, 2, 3, 4
  • 2, 1, 4, 3
  • 2, 4, 1, 3
  • 1, 3, 2, 4
 • 9. Коя е административната единица във Второто българско царство? (1 т.)

  • санджак
  • комитат
  • тема
  • хóра
 • 10. Кое културно постижение е създадено в периода на Второто българско царство? (1 т.)

  • Мадарският скален релеф
  • керамичната икона на св. Теодор Стратилат
  • Преславското златно съкровище
  • ктиторските портрети в Боянската църква
 • 11. Кой хан сключва първия договор, който урежда търговските отношения между България и Византия? (1 т.)

  • Аспарух
  • Тервел
  • Крум
  • Омуртаг
 • 12. Заедно с коя друга държава България е приета в Европейския съюз? (1 т.)

  • Гърция
  • Румъния
  • Полша
  • Чехия
 • 13. При управлението на кой цар са първите прояви на богомилството в България? (1 т.)

  • Симеон
  • Петър I
  • Борил
  • Иван Асен II
 • 14. За кой български владетел е съставено регентство поради неговото непълнолетие? (1 т.)

  • Александър Батенберг
  • Фердинанд Сакскобурготски
  • Борис ІІІ
  • Симеон ІІ
 • 15. Какъв е рангът на създадената през 870 г. автономна българска църква? (1 т.)

  • Екзархия
  • Архиепископия
  • Патриаршия
  • Епископия
 • 16. Представител на коя школа е българският книжовник от ХVІ в. Матей Граматик? (1 т.)

  • Търновската
  • Софийската
  • Преславската
  • Плисковската
 • 17. С кой официален документ България си връща Южна Добруджа? (1 т.)

  • Топханенския акт
  • Парижкия мирен договор
  • Крайовската спогодба
  • Лондонския мирен договор
 • 18. Кои владетели са съвременници? (1 т.)

  • хан Маламир – император Роман Лакапин
  • княз Борис I – император Юстиниан ІІ
  • цар Калоян – император Балдуин Фландърски
  • цар Йоан Асен ІІ – император Карл Велики
 • 19. Под натиска на кои племена се разселват българите след смъртта на хан Кубрат? (1 т.)

  • хуните
  • тюрките
  • хазарите
  • аварите
 • 20. Кое българско въстаниe избухва в същата година, в която започва Сръбско-турската война от 1876 – 1877 г.? (1 т.)

  • Нишкото
  • Априлското
  • Старозагорското
  • Видинското