Държавен Зрелостен Изпит по География и Икономика 30 май 2016 г. – Вариант 1

38 въпроса, 38 точки

 • 1. Към коя от геосферите се отнасят подземните води? (1 т.)

  • атмосфера
  • биосфера
  • литосфера
  • хидросфера
 • 2. Основната географска закономерност – ритмичност, се определя: (1 т.)

  • с постепенното изменение на природните процеси и явления при промяна на географската ширина и надморската височина
  • с преместването и преобразуването на веществата в отделните геосфери
  • с повтарянето на природните процеси и явления през определен период от време – ден, месец, сезон, година
  • с нарушaването на зоналността под влияние на различията на подстилащата повърхност
 • 3. Общото между слънчевата и геотермалната енергия е, че са: (1 т.)

  • възобновяеми изчерпаеми природни ресурси
  • неизчерпаеми природни ресурси
  • невъзобновяеми изчерпаеми природни ресурси
  • минерално-суровинни природни ресурси
 • 4. За кой глобален проблем в света се отнася изображението? (1 т.)

  • опустиняване
  • обезлесяване
  • продоволствен
  • суровинно-енергиен
 • 5. Възрастовата структура на населението зависи от: (1 т.)

  • типа възпроизводство
  • броя на населението
  • разпределението на населението
  • гъстотата на населението
 • 6. Посочете коя от посочените страни се характеризира с най-високи стойности на естествения прираст? (1 т.)

  • Дания
  • Нигерия
  • Бразилия
  • Австралийски съюз
 • 7. Кое от посочените твърдения се отнася към количествените изменения на политическата карта на света? (1 т.)

  • Промяна във формата на държавно управление.
  • Въвеждане на нови форми на държавно устройство.
  • Образуване на междудържавни съюзи и организации.
  • Обединяване или разпадане на държави.
 • 8. На коя международна организация главни органи са: Общото събрание, Съветът за сигурност и Генералната асамблея? (1 т.)

  • НАТО
  • ЕС
  • НАФТА
  • ООН
 • 9. Основният признак, по който се различават пазарното и централизираното стопанство, е: (1 т.)

  • формата на собственост
  • качеството на трудовите ресурси
  • териториалната организация на производството
  • отраслите, включени в секторите на стопанството
 • 10. В кой отрасъл се произвеждат качествено нови продукти, използвани като заместители на естествени суровини? (1 т.)

  • металургия
  • машиностроене
  • лека промишленост
  • химическа промишленост
 • 11. Коя страна има специализация в отглеждането на пшеница, добива на дървесина и е основен производител на хартия в света? (1 т.)

  • Бразилия
  • Китай
  • Франция
  • Канада
 • 12. В кой регион държавните граници изпълняват повече интеграционни, отколкото разделителни функции? (1 т.)

  • Африкански
  • Северноамерикански
  • Югозападна Азия (Близкия изток)
  • във всички региони
 • 13. Коя от посочените характеристики на географското положение на България определя преходния характер на природния комплекс? (1 т.)

  • кръстопътното ù разположение между Европа, Азия и Африка
  • близостта ù до протоците Босфор и Дарданели
  • разположението ù на север от Екватора, между 41о и 44о с.г.ш
  • граничното ù положение със страни членки на Европейския съюз
 • 14. Изграждането на втори мост на река Дунав при град Видин е свързано с международен транспортен коридор: (1 т.)

  • № 4
  • № 7
  • № 9
  • № 10
 • 15. Карлингите представляват земеповърхни форми, образувани под влияние на: (1 т.)

  • глациалните процеси
  • карстовите процеси
  • абразионните процеси
  • дефлационните процеси
 • 16. При кое явление е възможно по едно и също време температурата на въздуха на Витоша (хижа Алеко) да е ( -10 0C), а в град София (-15 0C)? (1 т.)

  • изотермия
  • кондензация
  • инверсия
  • конвекция
 • 17. Кой от посочените географски обекти се включва в териториалния обхват на континентално-средиземноморската климатична област? (1 т.)

  • Кюстендилска котловина
  • Санданско-Петричко поле
  • Парилска седловина
  • Същинска Средна гора
 • 18. За коя река се отнася хидрограмата? (1 т.)

  • Огоста
  • Вит
  • Янтра
  • Арда
 • 19. Кой от посочените почвени типове в България е зонален? (1 т.)

  • алувиално-ливадни
  • жълтоземни
  • рендзини
  • засолени почви
 • 20. В териториалния обхват на коя природногеографска област в България попадат платото Стражата и Камчийска планина? (1 т.)

  • Рило-Родопска
  • Старопланинска
  • Дунавска равнина
  • Краищенско-Средногорска
 • 21. В коя българска планина се намират резерватите „Ореляк“ и „Баюви дупки – Джинджирица“? (1 т.)

  • Витоша
  • Родопи
  • Пирин
  • Стара планина
 • 22. В кой височинен пояс гъстотата на населението в България е най-малка? (1 т.)

  • 0 – 200 м
  • 200 – 500 м
  • 500 – 700 м
  • 700 – 1000 м
 • 23. Кое название НЕ се отнася за шестия по брой на населението град в България? (1 т.)

  • Верея
  • Августа Траяна
  • Берое
  • Бонония
 • 24. За кой подотрасъл на животновъдството в България се отнася характеристиката: „Отрасълът осигурява 50% от месото и значителна част от мазнините. Животните са непретенциозни към фуражите и оползотворяват отпадъците от хранително-вкусовата промишленост. Големи ферми има в зърнопроизводителните райони.“ (1 т.)

  • говедовъдство
  • овцевъдство
  • свиневъдство
  • птицевъдство
 • 25. Софийско-Пернишкият район е специализиран в производството на електроенергия от: (1 т.)

  • ТЕЦ
  • ВЕЦ
  • АЕЦ
  • ПАВЕЦ
 • 26. В коя от двойките „център – специализиращо производство“ е допусната грешка? (1 т.)

  • Кърджали – цветни метали
  • Девня – минерални торове
  • Враца – пивопроизводство
  • Русе – бои и лакове
 • 27. В Карлово, Казанлък и Рудозем функционират предприятия на: (1 т.)

  • фармацевтичната промишленост
  • целулозно-хартиената промишленост
  • парфюмерийно-козметичната промишленост
  • дървообработващата промишленост
 • 28. Коя от демографските характеристики се отнася за Югоизточния регион? (1 т.)

  • средната гъстота на населението надхвърля 104 д/ кв.км
  • раждаемостта (11,2‰ ) и смъртността (11,4‰) са с почти изравнени стойности
  • броят на населението е 1,1 млн.д., което е 14,8% от населението на страната
  • градското население е около 82%, което надхвърля средните стойности за страната
 • 29. Какво изобразява картата? (1 т.)

  • съвременното административно деление на България по региони
  • съвременното административно деление на България по области
  • съвременното административно деление на България по общини
  • съвременното административно деление на България по кметства
 • 30. При коя двойка „регион – туристическа забележителност“ има несъответствие? (1 т.)

  • Югозападен – Мелнишки пирамиди
  • Южен Централен – Перперикон
  • Североизточен – Мадарски конник
  • Северозападен – езерото Сребърна
 • 31. Допишете пропуснатото: „В тропичния природен пояс се обособяват две природни зони: на тропичните пустини и полупустини и на …………………………………“ (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Напишете за коя растениевъдна култура се отнася описанието? „За родина на тази култура се счита Етиопия. Най-благоприятни почвено-климатични условия за отглеждането ù има в тропичните и екваториалните ширини. Най-големи производители в света са Бразилия, Колумбия и Виетнам.“ (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. Напишете името на страната, за която се отнася следната характеристика: „Тя е единствената държава, която граничи с европейска страна и има излаз както на Средиземно море, така и на Атлантическия океан. По форма на управление е кралство. Има големи запаси на фосфати. Столица е Рабат, а най-голям град е Казабланка“. (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. запишете името на голяма планинска система, намираща се на територията на Европа и Азия, част от която е и Стара планина. (1 т.)

  • Отговор:
 • 35. Срещу номера от 1 до 3 вкл. поставете дадените промишлени центрове според производствената им специализация: Промишлени центрове: Ловеч, Карлово, Пещера (1 т.)

  • Отговор:
 • 36. Съотнесете дадените природни подобласти (от 1 до 3) към земеделските култури, които се отглеждат в тях. Земеделски култури: фъстъци, маслодайна роза, картофи (1 т.)

  • Отговор:
 • 37. Срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете имената на заливите и моретата с находища на нефт, а от 6 до 10 вкл. – имената на държавите с развита нефтодобивна промишленост. (1 т.)

  • Отговор:
 • 38. Срещу номера от 1 до 6 вкл. запишете имената на отбелязаните проходи в Стара планина, а срещу номера от 7 до 15 – гранични контролно-пропускателни пунктове. (1 т.)

  • Отговор: