Държавен Зрелостен Изпит по География и Икономика 28 май 2014 г. – Вариант 1

38 въпроса, 38 точки

 • 1. Част от вътрешния строеж на Земята е: (1 т.)

  • тропосферата
  • стратосферата
  • педосферата
  • астеносферата
 • 2. Схемата представя образуването на: (1 т.)

  • циклон
  • антициклон
  • студен фронт
  • топъл фронт
 • 3. Кое твърдение за природните зони НЕ е вярно? (1 т.)

  • Имат широчинно разположение.
  • Имат меридионално разположение.
  • Наименованието им се определя от характера на растителността.
  • Между тях има рязко изразена граница
 • 4. В коя от посочените двойки „процес – форма на релефа” има несъответствие? (1 т.)

  • дейност на течащата вода – речни тераси
  • химично действие на водата – кари
  • дейност на океанската и морската вода – прибойна ниша
  • дейност на вятъра – циркуси
 • 5. Коя от посочените държави НЕ е федеративна? (1 т.)

  • Индия
  • Германия
  • Мексико
  • Франция
 • 6. АСЕАН е: (1 т.)

  • Организация на страните-износителки на петрол
  • Северноамериканско споразумение за свободна търговия
  • Асоциация на страните от Югоизточна Азия
  • Организация за ислямско сътрудничество
 • 7. В коя от посочените групи страни населението има най-голяма средна продължителност на животa? (1 т.)

  • Непал, Китай, Русия
  • Япония, Австралийски съюз, Канада
  • Унгария, Кувейт, САЩ
  • Китай, Индия, Индонезия
 • 8. Основната част от производството на електроенергия в Бразилия се пада на ВЕЦ. Коя група фактори оказва най-силно влияние? (1 т.)

  • социално-икономическите
  • научно-техническите
  • природногеографските
  • демографските
 • 9. Най-големите запаси на природен газ в света са на територията на: (1 т.)

  • САЩ
  • Русия
  • страните от Средна Азия
  • страните от Персийския залив
 • 10. На диаграмата е представено Производство на царевично зърно в света за 2010 г. На коя държава се пада най-висок дял? (1 т.)

  • Канада
  • САЩ
  • Франция
  • Индия
 • 11. Коя от посочените страни възстановява територията си в началото на демократичните промени в Европа? (1 т.)

  • Сърбия
  • Чехия
  • Германия
  • Русия
 • 12. На границата на България с коя държава се намира ГКПП Дуранкулак? (1 т.)

  • Гърция
  • Румъния
  • Македония
  • Турция
 • 13. Най-важният европейски транспортен коридор през територията на България, който свързва Западна Европа с Близкия Изток, е №10. Неговите крайни точки са: (1 т.)

  • Видин и Кулата
  • Русе и Маказа
  • Калотина и Капитан Андреево
  • Гюешево и Бургас
 • 14. Циркусите представляват земеповърхни форми, образувани под влияние на: (1 т.)

  • глациалните процеси
  • карстовите процеси
  • абразионните процеси
  • дефлационните процеси
 • 15. В кои находища се добива каменна сол? (1 т.)

  • Провадия, Оброчище
  • Белослав, Разград
  • Омуртаг, Провадия
  • Игнатиево, Омуртаг
 • 16. Фьонът е топъл, южен и поривист вятър, характерен за: (1 т.)

  • Черноморското крайбрежие
  • Сливенската котловина
  • северните склонове на Витоша
  • Добруджанското плато
 • 17. Коя от реките извира от Южна България и пресича Северна България, преди да се влее в река Дунав? (1 т.)

  • Струма
  • Камчия
  • Янтра
  • Искър
 • 18. Най-разпространеният тип почви в страната на височина между 700 - 1700 м е: (1 т.)

  • сиви горски
  • кафяви горски
  • планинско-ливадни
  • жълтоземни
 • 19. За коя природногеографска област са характерни източният бук и лавровишнята, а от животинския свят - колхидският фазан и чакалът? (1 т.)

  • Дунавска равнина
  • Краищенско-Средногорска
  • Тракийско-Странджанска
  • Рило-Родопска
 • 20. В коя природногеографска област на България се намират низините: Побрежие и Вардимска? (1 т.)

  • Бургаската низина
  • Дунавската равнина
  • Горнотракийската низина
  • Краище
 • 21. Разпознайте географския обект по описанието: „Планината представлява сложна система от ридове, котловини и дълбоко всечени речни долини. На основата на природни различия се поделя на две части. Релефообразуващите процеси са създали красиви скални феномени.” (1 т.)

  • Пирин
  • Рила
  • Витоша
  • Родопи
 • 22. Кое твърдение за селищата в България НЕ е вярно? (1 т.)

  • Градовете Варна, Несебър и Созопол са наследници на антични елински селища.
  • Възрожденските селища са разположени предимно в равнините и низините.
  • Градовете Видин, Русе и Силистра са наследници на антични римски селища.
  • Градовете Плиска, Преслав и Велико Търново са били столици на България.
 • 23. Процесът на връщане на незаконно отнетото от държавата имущество на първоначалния му собственик се нарича...................: (1 т.)

  • реституция
  • приватизация
  • национализация
  • индустриализация
 • 24. Коя култура НЕ е от групата на техническите? (1 т.)

  • грах
  • фъстъци
  • лен
  • маслодайна роза
 • 25. Кой от посочените отрасли на животновъдството се развива в крайградски ферми и дава основна част от кожите за обработка? (1 т.)

  • птицевъдство
  • говедовъдство
  • овцевъдство
  • биволовъдство
 • 26. В кой вид електроцентрали се произвежда най-голямо количество електроенергия в България? (1 т.)

  • АЕЦ
  • ТЕЦ
  • ВЕЦ
  • ПАВЕЦ
 • 27. Добрич, Пещера и Пловдив са основни центрове за производство на: (1 т.)

  • обувки
  • килими
  • копринени тъкани
  • вълнен текстил
 • 28. Кое от твърденията за железопътния транспорт в България е вярно? (1 т.)

  • Отличава се с маневреност и проходимост.
  • Първата жп линия свързва София и Белово.
  • Електрифицираните жп линии са 68%
  • Използва се главно за превоз на пътници
 • 29. Кой отрасъл НЕ се развива на север от Стара планина? (1 т.)

  • дървопреработване
  • тютюнопроизводство
  • черна металургия
  • обувна промишленост
 • 30. Кой град НЕ се намира в обхвата на Югозападния район? (1 т.)

  • Копривщица
  • Етрополе
  • Якоруда
  • Панагюрище
 • 31. Каналът Рейн – Майн – Дунав свързва Черно море и ..………………море. (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Кой глобален проблем възниква в резултат от изобразените на графиките тенденции в добива на горивни полезни изкопаеми? (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. Трите държави с най-голям брой на населението в света са Китай,…………. , ……………. (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. В коя природногеографска област се намират планинските ридове Дъбраш, Чернатица и Мурсалица? (1 т.)

  • Отговор:
 • 35. Напишете имената на природногеографските области, в които се намират обозначените със съответните условни знаци полезни изкопаеми в България. (1 т.)

  • Отговор:
 • 36. Как се наричат ресерватите в съответните области? 1. Най-известният резерват в Дунавската равнина е ……………………….. 2. Най-известният резерват в Стара планина е ……………………….. 3. Най-известният резерват в Пирин е ……………………….. (1 т.)

  • Отговор:
 • 37. От 1 до 8 запишете наименованията на държавите, а от 9 до 10 наименованията на морета. (1 т.)

  • Отговор:
 • 38. Срещу номера от 1 до 4 вкл. запишете градовете-пристанища, срещу номера от 5 до 9 – имената на проходи и седловини, а срещу номера от 10 до 15 вкл. – на жп възли. (1 т.)

  • Отговор: