Държавен Зрелостен Изпит по География и Икономика 23 май 2014 г. – Вариант 1

37 въпроса, 37 точки

 • 1. Основната причина за огромното разнообразие на животински видове в саваната е: (1 т.)

  • почвата
  • растителността
  • водните ресурси
  • скалната основа
 • 2. За кой тип зоналност се отнася смяната на климатичните пояси от Eкватора към полюсите? (1 т.)

  • широчинна
  • височинна
  • азоналност
  • дълбочинна
 • 3. Кой вид полезно изкопаемо има седиментен произход и се използва зa производството на цимент в строителството и в медицината? (1 т.)

  • каолин
  • гипс
  • мрамор
  • каменна сол
 • 4. Посочете явлението, което се проявява в атмосферата и представя взаимовръзката между геосфера и природен процес: (1 т.)

  • приливи и отливи
  • антициклон
  • земетресение
  • цунами
 • 5. Възрастовата структура на населението НЕ зависи от: (1 т.)

  • миграциите
  • броя на населението
  • раждаемостта
  • продължителността на живота
 • 6. Коя от посочените държави е монархия по форма на управление? (1 т.)

  • Бразилия
  • Полша
  • Великобритания
  • РЮА
 • 7. Общият брой на държавите членки на Европейския съюз към 2014 г. е: (1 т.)

  • 16
  • 22
  • 28
  • 31
 • 8. В коя група всички отрасли са от третичния стопански сектор? (1 т.)

  • транспорт, туризъм, търговия, образование
  • електроника, съобщения, транспорт, застраховане
  • здравеопазване, фармацевтика, туризъм, финанси
  • спорт, риболов, транспорт, туризъм
 • 9. На кои зърнени култури се падат 4/5 от общото производство на зърно в света? (1 т.)

  • пшеница, ръж, овес
  • ориз, ечемик, просо
  • пшеница, ориз, царевица
  • царевица, ръж, соя
 • 10. Кое твърдение за Русия е вярно? (1 т.)

  • Има голяма средна гъстота на населението.
  • Има ограничени горски ресурси.
  • Има висок естествен прираст.
  • Има богат природноресурсен потенциал.
 • 11. Кой мегаполис НЕ се намира в териториалния обхват на Северна Америка? (1 т.)

  • Босваш
  • Чипитс
  • Токайдо
  • Сан-Сан
 • 12. Същността на продоволствения проблем се изразява в: (1 т.)

  • намаляване на запасите на полезни изкопаеми
  • увеличаване на количеството на парниковите газове
  • замърсяване на околната среда
  • недостиг на хранителни продукти
 • 13. Трансевропейският транспортен коридор № 8, свързващ Адриатическо с Черно море, пресича държавната граница на България с: (1 т.)

  • Република Македония
  • Република Турция
  • Република Гърция
  • Република Сърбия
 • 14. Коя фериботна връзка е изобразена с цифра 4 на картосхемата? (1 т.)

  • Видин – Калафат
  • Русе – Гюргево
  • Оряхово – Бекет
  • Силистра – Кълъраш
 • 15. В коя двойка „географски обект – форма на релефа” е допусната грешка? (1 т.)

  • Рила – циркуси
  • Западни Родопи – пещери
  • Витоша – каменни реки
  • Стара планина – лагуни
 • 16. Находища на кои полезни изкопаеми се намират в Западните Родопи? (1 т.)

  • желязна руда
  • оловно-цинкова руда
  • кафяви въглища
  • природен газ
 • 17. Посочете климатичната област, в която няма месец със средна температура, по-ниска от +10 С, а юлските температури са най-високите в страната: (1 т.)

  • преходноконтинентална
  • умереноконтинентална
  • континентално-средиземноморска
  • планинска
 • 18. Кои са двете основни отточни области на България? (1 т.)

  • Дунавска и Черноморска
  • Черноморска и Егейска
  • Дунавска и Егейска
  • Черноморска и Адриатическа
 • 19. В коя от посочените групи са включени само азонални почвени типове? (1 т.)

  • планинско-ливадни, смолници
  • канелени горски, кафяви горски
  • алувиално-ливадни, хумусно-карбонатни
  • черноземни, сиви горски
 • 20. В териториалния обхват на коя природногеографска област в България попадат Севлиевската котловина и Васильовска планина? (1 т.)

  • Рило-Родопска
  • Старопланинска
  • Дунавска равнина
  • Краищенско-Средногорска
 • 21. В коя природна подобласт има национален парк, известен с опазването на еделвайса и Байкушевата мура? (1 т.)

  • Стара планина
  • Пирин
  • Рила
  • Родопи
 • 22. С помощта на кръговата диаграма посочете кой икономически отрасъл е водещ за страната през 2010 г. според броя на заетите в него? (1 т.)

  • аграрното стопанство
  • образованието и науката
  • услугите
  • индустрията
 • 23. Посочете демографската особеност, която се отнася за градовете София, Пловдив и Варна: (1 т.)

  • ниска раждаемост
  • голяма средна гъстота на населението
  • голям дял на заетите в първичния сектор
  • нисък дял на висшистите
 • 24. Кое от посочените растения е от групата на влакнодайните? (1 т.)

  • маслодайна роза
  • захарно цвекло
  • памук
  • слънчоглед
 • 25. Монтаж на леки автомобили се осъществява в района на: (1 т.)

  • Монтана
  • Плевен
  • Ловеч
  • Варна
 • 26. Габрово, Пещера и Пловдив са центрове за производство на: (1 т.)

  • обувки
  • килими
  • копринени тъкани
  • вълнен текстил
 • 27. В кой от посочените градове се произвеждат растителни масла? (1 т.)

  • Добрич
  • Лом
  • Своге
  • Карнобат
 • 28. Първата жп линия в България свързва градовете: (1 т.)

  • София и Варна
  • Русе и Варна
  • Видин и Русе
  • Пловдив и Бургас
 • 29. В коя двойка „местоположение-туристически обект” е допусната грешка? (1 т.)

  • Карлово – къщата музей на Васил Левски
  • Сопот – къщата музей на Иван Вазов
  • Враца – пещера Леденика
  • Смолян – Рилски манастир
 • 30. За кой български град се отнася характеристиката? „Областният град е разположен по долината на р. Струма. Той е стар център на въгледобива, енергетиката и производството на черни метали.” (1 т.)

  • Перник
  • Пирдоп
  • Благоевград
  • Шумен
 • 31. На схемата е представен технологичният процес на черната металургия. Срещу цифри 1, 2 и 3 напишете пропуснатите етапи. (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Напишете за кой географски регион в света се отнася описанието? „Географският регион е разположен в Западното полукълбо. Развитието на стопанството му се основава на богат природноресурсен потенциал, високообразовано и предприемчиво население. В него се разработват и внедряват най-новите постижения на науката и техниката.” (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. Напишете липсващите думи в текста. „Границата на България с ..................... е дълга 259 km. Тя се явява външна граница на Европейския съюз. Една част от нея е сухоземна, а другата е речна – основно по река ........................ По тази граница са изградени три ГКПП – при Капитан Андреево, Малко Търново и село ..................... .” (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. Срещу номера от 1 до 3 вкл. поставете земеделските култури, които се отглеждат в посочените котловини на Югозападния район. Земеделски култури са: ечемик, картофи, ябълки (1 т.)

  • Отговор:
 • 35. Довършете изреченията, като използвате посочените промишлени центрове. 1. Основен център за производство на минни машини е ……………………….. 2. Основен център за производство на земеделски машини е ……………………….. 3. Основен център за производство на акумулатори е ……………………….. Промишлени центрове: А) Пазарджик, Б) Кърджали, В) Русе (1 т.)

  • Отговор:
 • 36. Срещу номера от 1 до 10 напишете имената на отбелязаните държави с най-многобройно население в света. (1 т.)

  • Отговор:
 • 37. Срещу номера от 1 до 12 запишете наименованията на областните градове, а от 13 до 15 - наименованията на реките. (1 т.)

  • Отговор: