ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 29 май 2012 г. – Вариант 2B

36 въпроса, 36 точки

 • 1. Разстоянието между две селища на картата е 20 см. Мащабът е 1: 4 000 000. Колко е действителното разстояние между двете селища? (1 т.)

  • 800 км
  • 80 км
  • 8 км
  • 8000 км
 • 2. Кой почвен тип е азонален? (1 т.)

  • червеноземни
  • алувиално-ливадни
  • черноземни
  • подзолисти
 • 3. Коя от посочените природни зони се отличава с голямо количество биомаса, латеритни почви и високи средногодишни температури? (1 т.)

  • влажни екваториални гори
  • степи
  • тундра
  • ледени пустини
 • 4. Кой географски регион в света е с най-големи запаси на нефт? (1 т.)

  • Северноамерикански
  • Източноевропейски
  • Югозападна Азия
  • Африкански регион
 • 5. Кой демографски показател отразява бързото увеличение на населението в света? (1 т.)

  • религиозна структура
  • механичен прираст
  • естествен прираст
  • полова структура
 • 6. Посочете една от най-влиятелните международни организации в света, в която членуват 27 държави? (1 т.)

  • ОПЕК
  • Организация за африканско единство
  • НАТО
  • Европейски съюз
 • 7. В коя двойка „страна-форма на управление” има несъответствие? (1 т.)

  • Индия-република
  • Белгия-република
  • Великобритания-монархия
  • ОАЕ-монархия
 • 8. Коя от посочените държави е световен лидер в добива и в производството на въглища, и съответно по брой ТЕЦ-ове на твърди горива? (1 т.)

  • Бразилия
  • Китай
  • Мексико
  • РЮА
 • 9. Кое от посочените твърденията НЕ е характерно за Япония? А) Б) В) Г) (1 т.)

  • Сравнително бедна на минерални ресурси.
  • Една от най-високо урбанизираните страни в света.
  • Горите заемат незначителен дял от площта на страната.
  • Една от най-развитите страни в света със специализация във високотехнологичните производства.
 • 10. В кой географски регион земеделието формира най-голям дял от БВП? (1 т.)

  • Източноевропейски
  • Западноевропейски
  • Африкански
  • Северноамерикански
 • 11. Дължината на границата между България и Румъния е: (1 т.)

  • 609 км
  • 470 км
  • 751 км
  • 493 км
 • 12. Коя държавна граница на България се пресича от пътищата Петрич – Струмица, Благоевград – Делчево и Кюстендил – Крива паланка? (1 т.)

  • със Сърбия
  • с Македония
  • с Гърция
  • с Турция
 • 13. Коя от посочените едри форми на релефа е изобразена на геолого-геоморфоложкия профил? (1 т.)

  • Дунавска равнина
  • Бургаска низина
  • Предбалкан
  • Горнотракийска низина
 • 14. В находището при с. Кошава (област Видин) се добива: (1 т.)

  • каолин
  • мрамор
  • гипс
  • варовик
 • 15. Кой от посочените фактори обуславя сезонното разпределение на валежите по територията на България? (1 т.)

  • антропогенен фактор
  • подстилаща повърхнина
  • циркулационен фактор
  • релефът като фактор
 • 16. Кои две котловини са разположени в поречието на р. Места? (1 т.)

  • Самоковска и Кюстендилска
  • Разложка и Гоцеделчевска
  • Благоевградска и Ихтиманска
  • Трънска и Казанлъшка
 • 17. За кой тип почви в България се отнася следната характеристика? „Формирани са върху езерни утайки и в условията на преходно-континентален климат, ливадно-блатна и дъбова растителност. Благоприятни са за отглеждането на зеленчуци, овощия, технически и зърнени култури.” (1 т.)

  • смолници
  • черноземни
  • канелени
  • кафяви горски
 • 18. На базата на местни ресурси рудодобивът и цветната металургия се развиват във: (1 т.)

  • Дунавската равнина
  • Странджа
  • Пирин
  • Родопи
 • 19. Най-високата точка на Краищенско-Средногорската област е? (1 т.)

  • Черни връх
  • Ботев
  • Богдан
  • Еледжик
 • 20. Планината Родопи се различава от Рила по: (1 т.)

  • начина на образуване
  • броя на растителните пояси
  • отсъствието на ледникови форми
  • наличието на денудационни заравнености
 • 21. За коя структура на населението на България се отнася следната характеристика: „Влияе върху социално-икономическото развитие на страната. Има важно значение за качеството и заетостта на трудовите ресурси. Териториалните ù различия се дължат на възрастта на населението, условията на труд и социалната среда.” (1 т.)

  • полово-възрастова
  • етническа
  • религиозна
  • образователна
 • 22. Кой от посочените съвременни градове е наследник на римско селище? (1 т.)

  • Монтана
  • Созопол
  • Карлово
  • Панагюрище
 • 23. Коя от зърнените култури се отглежда основно във високите части на България? (1 т.)

  • пшеница
  • царевица
  • ръж
  • ечемик
 • 24. Коя от посочените електроцентрали е ВЕЦ? (1 т.)

  • „Бобовдол”
  • „Варна”
  • „Марица-изток 3”
  • „Пещера”
 • 25. В коя от изброените групи всички градове са центрове на тютюнопреработващата промишленост? (1 т.)

  • Пловдив, Хасково, Стара Загора, Благоевград
  • Враца, Пловдив, Хасково, Стара Загора
  • Пловдив, Варна, Хасково, Добрич
  • Шумен, Хасково, Бургас, Кърджали
 • 26. Посочете групата от промишлени стоки, формиращи част от износа на страната: (1 т.)

  • вино и соди
  • захар и каучукови изделия
  • въглища и товарни автомобили
  • тютюн и дизелово гориво
 • 27. Кое от посочените твърдения за Северозападния регион е вярно? (1 т.)

  • Отличава се с най-ниска средна гъстота.
  • Силно развита е цветната металургия.
  • Има специализация в тютюнопроизводството.
  • Пресича се от две транспортни магистрали.
 • 28. За кой географски регион в България се отнася следната характеристика: „Северната му граница е най-къса и минава по билото на Стара планина. Връзката му със Северна България се осъществява чрез проходите Шипченски и Хаинбоаз.” (1 т.)

  • Източен Тракийско-Родопски
  • Югоизточен
  • Западен Тракийско-Родопски
  • Югозападен
 • 29. За кой географски регион се отнася следната характеристика? „Регионът дава почти половината от производството на ръж и над 90% от производството на ориз. На неговата територия са разположени 60% от запасите на иглолистна дървесина в страната.” (1 т.)

  • Югозападен
  • Северен Централен
  • Западен Тракийско-Родопски
  • Североизточен Приморски
 • 30. Троянският манастир, Къкринското ханче и Покритият мост на Колю Фичето са туристически ресурси, които се намират във: (1 т.)

  • Сливенска област
  • Пловдивска област
  • Ловешка област
  • Варненска област
 • 31. Напишете кой глобален проблем е свързан с намаляване на запасите от въглища, нефт и природен газ в света. (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Запишете имената на литосферните плочи, обозначени с номера от 1 до 3 на картосхемата. (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. Напишете за коя държава от Западноевропейския регион се отнася следната характеристика: „Тя е островна и много слабо заселена. Основен енергиен източник на нейната територия са геотермалните води.” (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. Напишете коя природногеографска област в България се поделя на три части – западна, средна и източна, и в нея се наблюдава ясно изразена вертикална зоналност на растителността, от широколистни гори до пасища и ливади. (1 т.)

  • Отговор:
 • 35. Срещу номера от 1 до 3 вкл. поставете дадените региони според производствената им специализация: Региони: Югозападен, Североизточен Приморски, Източен Тракийско-Родопски Източен Тракийско – Родопски регион, Югозападен регион, Североизточен Приморски регион (1 т.)

  • Източен Тракийско – Родопски регион, Югозападен регион, Североизточен Приморски регион
  • Североизточен Приморски регион, Източен Тракийско – Родопски регион, Югозападен регион
  • Югозападен регион, Източен Тракийско – Родопски регион, Североизточен Приморски регион
 • 36. Напишете за кой град в България се отнася следната характеристика: „Основан е от римляните под името Абритус. Занятчийски център през Възраждането с развито абаджийство, кожухарство, сапунджийство. Днес е областен град, център на фармацевтична и стъкларска промишленост.” (1 т.)

  • Отговор: