ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 28 май 2015 г. – Вариант 2

36 въпроса, 36 точки

 • 1. Коя част от вътрешния строеж на Земята е означен с цифра 1 на схемата? (1 т.)

  • земна кора
  • астеносфера
  • горна мантия
  • граница на Гутенберг
 • 2. Коя от посочените геоложки структури е резултат от разломните тектонски движения? (1 т.)

  • антиклинала
  • флексура
  • синклинала
  • хорст
 • 3. За кой глобален екологичен проблем се отнася снимката? (1 т.)

  • озонова дупкa
  • обезлесяване
  • киселинни дъждове
  • опустиняване
 • 4. Общото между слънчевата енергия и енергията на вятъра е, че са: (1 т.)

  • възобновяеми изчерпаеми природни ресурси
  • неизчерпаеми природни ресурси
  • невъзобновяеми изчерпаеми природни ресурси
  • минерално-суровинни природни ресурси
 • 5. С коя от структурите на населението е свързано проявлението на демографския проблем в Европа? (1 т.)

  • полова
  • расова
  • религиозна
  • възрастова
 • 6. В коя от посочените двойки „държава – езикова група” има несъответствие? (1 т.)

  • Полша – славянска езикова група
  • Испания – романска езикова група
  • Дания – германска езикова група
  • Унгария – славянска езикова група
 • 7. Основните движещи сили при пазарното стопанство са: (1 т.)

  • пазарите, конкуренцията, качеството и цената на стоките и услугите
  • работната сила, производственият процес, транспортната инфраструктура
  • суровините, технологиите, финансовите институции
  • формата на собственост, условията на труд, квалификацията на заетите лица
 • 8. Коя руда се използва като суровина за черната металургия? (1 т.)

  • калаена
  • алуминиева
  • манганова
  • медна
 • 9. Коя от посочените характеристики за Япония НЕ е вярна? (1 т.)

  • голяма средна гъстота на населението
  • висока сеизмичност
  • нисък естествен прираст
  • богати и разнообразни находища на минерални ресурси
 • 10. За кой географски регион в света се отнася следната характеристика: „Регионът обхваща 38 държави, част от които са островни. Обособен е въз основа на езиков принцип. Страните в него извоюват своята независимост още през XIX век. Световен производител на банани, кафе и захарна тръстика.” (1 т.)

  • Северноамерикански
  • Латиноамерикански
  • Западноевропейски
  • Източноевропейски
 • 11. Кое от посочените твърдения за стопанството на Германия НЕ е вярно? (1 т.)

  • По БВП е на първо място в Европа.
  • Част е от групата на най-развитите икономически страни в света Г-7.
  • По обем на промишлената продукция е на 4-то място в света.
  • В нея липсват мощни транснационални монополи.
 • 12. Правилната двойка „най-северна – най-южна“ крайна точка на България е: (1 т.)

  • връх Китка, нос Шабла
  • връх Тумба, нос Емине
  • устие на река Искър, връх Радомир
  • устие на река Тимок, връх Вейката
 • 13. Кой е мирният договор, според който територията на България се поделя на Княжество България и Източна Румелия? (1 т.)

  • Берлински договор от 01.07.1878 г.
  • Санстефански договор от 03.03.1878 г.
  • Букурещки договор от 28.07.1913 г.
  • Крайовска спогодба от 07.09.1940 г.
 • 14. Посочете правилната последователност на височинните пояси в България с увеличаване на надморската височина: А) среднопланински и високопланински Б) равнинно-хълмист В) нископланински Г) низинен (1 т.)

  • А, Б, В, Г
  • Б, А, Г, В
  • Г, Б, В, А
  • В, Г, Б, А
 • 15. За коя климатична област на България са характерни есенно-зимен максимум на валежите и високи летни температури? (1 т.)

  • континентално-средиземноморска
  • умереноконтинентална
  • преходноконтинентална
  • планинска
 • 16. Към неблагоприятните климатични явления в България НЕ се отнасят: (1 т.)

  • поледици, засушавания, слани
  • градушки, снегонавявания, мокър сняг
  • късни пролетни и ранни есенни мразове
  • валежи, ветрове, атмосферно налягане
 • 17. За коя река в България се отнася географското описание? „Реката извира от Рила и се влива в Егейско море. Дължината ù на българска територия е 126 км. Протича през Разложката и Гоцеделчевската котловина, между които образува живописния пролом Момина клисура.” (1 т.)

  • Марица
  • Места
  • Искър
  • Струма
 • 18. В коя група всички езера са лагунни по произход? (1 т.)

  • Шабленско, Варненско, Алепу
  • Поморийско, Алепу, Аркутино
  • Атанасовско, Бургаско, Белославско
  • Белославско, Поморийско, Шабленско
 • 19. На диаграмата е представено разпределението на почвите в България. Довършете изречението: „Най-голяма площ в България заемат ...................... почви.” (1 т.)

  • жълтоземите
  • рендзините
  • канелените горски
  • планинско-ливадните
 • 20. Коя планина НЕ е част от Осоговско-Беласишката планинска редица? (1 т.)

  • Влахина
  • Малешевска
  • Славянка
  • Огражден
 • 21. В коя планина се намират резерватите „Царичина” и „Боатин”? (1 т.)

  • Витоша
  • Родопи
  • Пирин
  • Стара планина
 • 22. Относителният дял на градското население спрямо общия брой на населението в България по данни от преброяването през 2011 г. е: (1 т.)

  • 52,5%
  • 62,5%
  • 72,5%
  • 82,5%
 • 23. Най-висок относителен дял в структурата на БВП в България се формира в: (1 т.)

  • първичния сектор
  • вторичния сектор
  • третичния сектор
  • първичния и вторичния сектор
 • 24. За коя земеделска култура се отнася следната характеристика? „Основна зърнено-фуражна култура, която вирее добре върху богати на хумус почви. Отглеждането й е свързано с повече разходи за единица площ, тъй като е окопна култура.” (1 т.)

  • ечемик
  • овес
  • царевица
  • соя
 • 25. В коя група всички градове са центрове на земеделско машиностроене? (1 т.)

  • Русе, Карлово, Полски Тръмбеш
  • Ямбол, Велико Търново, Пловдив
  • Габрово, Перник, Бургас
  • Смолян, Тутракан, Дулово
 • 26. За кой подотрасъл на леката промишленост в България се отнасят следните особености: „Традиционен отрасъл, свързан е с развитието на животновъдството. Основни центрове на производството са градовете Ловеч, Габрово и София.” (1 т.)

  • памукотекстилна
  • кожаро-кожухарска
  • шивашка
  • трикотажна
 • 27. Велико Търново е разположен на жп линията: (1 т.)

  • София – Горна Оряховица – Варна
  • София – Пловдив – Свиленград
  • Русе – Стара Загора – Подкова
  • София – Перник – Кулата
 • 28. С кой от посочените старопланински проходи се свързват Югозападният и Северозападният регион? (1 т.)

  • Върбишки
  • Петрохански
  • Троянски
  • Шипченски
 • 29. В кой регион са разположени старите български столици Плиска и Велики Преслав? (1 т.)

  • Североизточен
  • Северозападен
  • Югоизточен
  • Северен Централен
 • 30. Коя комбинация от административно-териториални единици съответства на обхвата на Южния централен регион? (1 т.)

  • 5 области, 57 общини и 750 кметства
  • 3 области, 53 общини и 570 кметства
  • 4 области, 47 общини и 370 кметства
  • 6 области, 41 общини и 751 кметства
 • 31. Напишете наименованието на международната организация, включваща специализирани организации, емблемите на които са представени на изображенията. (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Напишете какво по произход е най-дълбокото езеро на Земята – Байкал. (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. В свитъка за свободните отговори допишете пропуснатото в текста: „Страните с най-високо развита пазарна икономика и значителен финансово- икономически и научно-технически потенциал, които определят тенденциите в съвременното световно стопанство членуват в групата на Г-7. Те са: САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и ……………………..” (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. Имената на кои климатични области в България са обозначени с цифри на картограмата. (1 т.)

  • преходноконтинентална, умереноконтинентална, планинска
  • умереноконтинентална, преходноконтинентална, планинска
  • планинска, преходноконтинентална, умереноконтинентална
 • 35. На снимките са представени обекти от градове в България. Напишете буквения код на изображението в последователност 1,2,3, така че да се получи съответствие. (1 т.)

  • Отговор:
 • 36. Напишете наименованията на ГКПП между България и Македония, които са обозначени с цифри на картосхемата. (1 т.)

  • Отговор: