ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 28 май 2013 г. – Вариант 2

36 въпроса, 36 точки

 • 1. Границата на Гутенберг е разположена между: (1 т.)

  • земната кора и астеносферата
  • астеносферата и мантията
  • горната и долната мантия
  • мантията и земното ядро
 • 2. Кое явление, свързано с общата атмосферна циркулация, е показано на графичното изображение? (1 т.)

  • циклон
  • атнициклон
  • бризи
  • топъл фронт
 • 3. Посочете основната причина за различията между основните и преходните (суб) климатични пояси: (1 т.)

  • количеството валежи
  • температурата
  • атмосферното налягане
  • въздушните маси
 • 4. На кой ред за всички страни е характерен втори тип възпроизводство (демографски взрив)? (1 т.)

  • Ирак, Мали, Хаити
  • Иран, Нигерия, България
  • Индия, Русия, Перу
 • 5. В кой от посочените географски региони на света преобладава католическата религия? (1 т.)

  • Северноамерикански
  • Австрало-Тихоокеански
  • Източноевропейски
  • Южноамерикански
 • 6. Страните-членки на коя международна организация са обозначени с тъмен цвят на картосхемата? (1 т.)

  • АСЕАН
  • ЕС
  • НАТО
  • ООН
 • 7. Около 2/3 от световните запаси на нефт се намират в: (1 т.)

  • Саудитска Арабия
  • Русия
  • Мексиканския залив
  • страните от Персийския залив
 • 8. За кой географски регион в света се отнася следната характеристика: „Регионът обхваща 38 държави, част от които са островни. Обособен е въз основа на езиков принцип. Страните в него извоюват своята независимост още през XIX век, благодарение на подкрепата от САЩ. Световен производител е на банани, кафе и захарна тръстика.” (1 т.)

  • Североамерикански
  • Латиноамерикански
  • Западноевропейски
  • Източноевропейски
 • 9. Кое от посочените твърдения за стопанството на Германия НЕ е вярно? (1 т.)

  • По БВП е на първо място в Европа.
  • Част е от групата на най-развитите икономически страни в света Г-7.
  • По обем на промишлената продукция е на 4-то място в света.
  • Липсват мощни транснационални монополи.
 • 10. Коя държава НЯМА излаз на Средиземно море? (1 т.)

  • Монако
  • Португалия
  • Израел
  • Ливан
 • 11. За кой от глобалните проблеми се отнася следната характеристика: „Бързо нарастване на населението, несъобразено със социално-икономическото развитие на дадена страна. Това води до следните последици: нисък стандарт на живот; нисък образователен ценз и висока детска смъртност.” (1 т.)

  • демографски проблем
  • екологичен проблем
  • суровинно-енергиен проблем
  • продоволствен проблем
 • 12. Коя от посочените характеристики на географското положение определят преходния характер на природния комплекс на територията на България? (1 т.)

  • кръстопътното ù разположение между Европа, Азия и Африка
  • близостта ù до протоците Босфор и Дарданели
  • разположението ù на север от Екватора, между 41о и 44о с.г.ш.
  • граничното ù положение със страни-членки на Европейския съюз
 • 13. По силата на кой международен мирен договор след 1878 г. България има най-голяма площ? (1 т.)

  • Букурещки
  • Лондонски
  • Ньойски
  • Парижки
 • 14. През кой ГКПП НЕ преминава международна ж.п. линия? (1 т.)

  • Кулата
  • Йовково
  • Капитан Андреево
  • Златарево
 • 15. За коя река в България се отнася географското описание? „Реката извира от Рила на височина 2240 м. и се влива в Егейско море. Дължината й на българска територия е 126 km. Протича през Разложката и Гоцеделчевската котловина, между които образува живописния пролом Момина клисура.” (1 т.)

  • Марица
  • Струма
  • Искър
  • Места
 • 16. Карлингите представяват земеповърхни форми, образувани под влияние на: (1 т.)

  • глациалните процеси
  • карстовите процеси
  • абразионните процеси
  • дефлационните процеси
 • 17. За коя климатична област на България са характерни зимните валежи, високите летни температури, зимното пълноводие на реките и опасността от наводнения през зимата? (1 т.)

  • континентално-средиземноморска
  • умереноконтинентална
  • преходноконтинентална
  • планинска
 • 18. В коя редица всички езера са лагунни по произход? (1 т.)

  • Шабленско, Варненско, Алепу
  • Поморийско, Алепу, Аркутино
  • Атанасовско, Бургаско, Белославско
  • Белославско, Поморийско, Шабленско
 • 19. На диаграмата е представено разпределението на почвите в България. Довършете изречението: „Най-голяма площ в България заемат ................... почви.“ (1 т.)

  • смолници
  • сиви горски
  • канелени горски
  • планинско-ливадни
 • 20. В коя природна област попада Деветашкото плато? (1 т.)

  • Предбалкан
  • Дунавска равнина
  • Краище
  • Средногорие
 • 21. Кои възвишения, попадащи в обхвата на Тракийско-Странджанската област, са разположени на границата с Турция между Сакар и Странджа? (1 т.)

  • Манастирски
  • Светиилийски
  • Дервентски
  • Чирпански
 • 22. В кой височинен пояс гъстотата на населението в България е най-голяма? (1 т.)

  • 0 – 200 m
  • 200 – 500 m
  • 500 – 700 m
  • 700 – 1000 m
 • 23. Кое название НЕ се отнася за шестия по брой на населението град в България? (1 т.)

  • Верея
  • Августа Траяна
  • Берое
  • Бонония
 • 24. Посочете основния фактор за разположението на говедовъдство и свиневъдство в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и други равнинни територии: (1 т.)

  • фуражна база
  • работна сила
  • климатични условия
  • научно-технически прогрес
 • 25. В коя от двойките „център – специализиращо производство” е допусната грешка? (1 т.)

  • Кърджали – цветни метали
  • Враца – пивопроизводство
  • Девня – торове
  • Русе – бои и лакове
 • 26. Посочете европейският транспортен коридор, преминаващ през територията на Северозападния и на Югозападния регион на България? (1 т.)

  • № 4
  • № 8
  • № 9
  • № 10
 • 27. С кой от посочените старопланински проходи се свързват Югозападният и Северозападният регион? (1 т.)

  • Върбишки
  • Шипченски
  • Троянски
  • Петрохански
 • 28. Кой регион в България е специализиран в производството на автомобили? (1 т.)

  • Югозападен
  • Северен Централен
  • Западен Тракийско-Родопски
  • Северозападен
 • 29. Коя двойка селища включва общински центрове в обхвата на Източния Тракийско-Родопски регион? (1 т.)

  • Маджарово, Павел баня
  • Борино, Брезово
  • Момчилград, Златоград
  • Николаево, Елхово
 • 30. Кой град НЕ се намира в обхвата на Югозападен регион? (1 т.)

  • Копривщица
  • Етрополе
  • Якоруда
  • Панагюрище
 • 31. Допишете: Каналът Рейн – Майн – Дунав свързва България със страните от басейна на Черно море и на..………………море. (1 т.)

  • Отговор:
 • 32. Напишете влиянието на кой фактор за разположение на предприятията на металургията илюстрира схемата. (1 т.)

  • Отговор:
 • 33. Напишете за коя растениевъдна култура се отнася описанието? „За родина на тази култура се счита Етиопия. Най-благоприятни почвено-климатични условия за отглеждането ù има в тропическите и екваториалните ширини. Най-големи производители в света са Бразилия, Колумбия и Виетнам.” (1 т.)

  • Отговор:
 • 34. Напишете липсващите думи в текста. „Границата на България с ..................... е дълга 259 km. Тя се явява външна граница на Европейския съюз. Една част от нея е сухоземна, а другата е речна – основно по река ........................ По тази граница са изградени три ГКПП – при Капитан Андреево, Малко Търново и село ..................... .” (1 т.)

  • Турция, река Резовска, Лесово
  • Турция, река Резовска, Малко Търново
  • Гърция, Тунджа, Лесово
  • Гърция, река Резовска, Малко Търново
 • 35. срещу номера от 1 до 3 вкл. поставете дадените райони според земеделската им специализация. Райони: Централен Предбалкан, Сливенска котловина, Бургаска низина (1 т.)

  • Централен Предбалкан, Бургаска низина, Сливенска котловина
  • Сливенска котловина, Централен Предбалкан, Бургаска низина
  • Бургаска низина, Централен Предбалкан, Сливенска котловина
 • 36. Напишете в кой социално-икономически регион на България се намират Асеновата крепост и Бачковският манастир. (1 т.)

  • Южен централен район - Югозападен район
  • Северозападен район - Родопски регион
  • Западен Тракийско - Родопски регион