ИТ 7 клас Excel

16 въпроса, 16 точки

 • 1. Кой от посочените типове диаграми се препоръчва за илюстриране на части от цяло (една серия)? (1 т.)

  • линейна диаграма;
  • колонна диаграма;
  • кръгова диаграма;
  • площна диаграма.
 • 2. Аритметична операция умножение се записва със знак: (1 т.)

  • . (точка);
  • х;
  • * (звезда);
  • ^.
 • 3. Адресът на клетка в Microsoft Excel се записва с: (1 т.)

  • номера на реда и името на колоната;
  • името на реда и номера на колоната;
  • името на колоната и номера на реда;
  • номера на колоната и името на реда.
 • 4. Легендата служи за: (1 т.)

  • заглавие на диаграмата;
  • означаване на имената и цвета на отделните серии;
  • история съответния вид диаграма;
  • избор на вид на диаграмата.
 • 5. Точка от диаграмата изобразява стойността от: (1 т.)

  • клетка от таблицата;
  • ред от таблицата;
  • колона от таблицата;
  • маркирана област
 • 6. Функцията SUM(F1:F5) пресмята: (1 т.)

  • F1+F5;
  • F1/F5;
  • F1+F2+F3+F4+F5.
  • F1.F5;
 • 7. Въвеждането на формула започва със знак: (1 т.)

  • * (звезда);
  • / (наклонена черта);
  • . (точка);
  • = (равно).
 • 8. За сортиране във възходящ ред се използва понятието: (1 т.)

  • Alignment;
  • Patterns;
  • Ascending;
  • Descending.
 • 9. Резултатът от действието на оператори за сравнение е: (1 т.)

  • число;
  • функция;
  • логическа стойност (True или False);
  • не е допустимо използване на такива оператори.
 • 10. В полето Chart title се въвежда: (1 т.)

  • позицията на легендата;
  • заглавие на диаграмата;
  • наименование на серията;
  • цвят на серията.
 • 11. За въвеждане на серия с разлика 1 е необходимо да се влачи манипулатора при натиснат клавиш: (1 т.)

  • Shift;
  • Ctrl;
  • Enter;
  • Esc.
 • 12. Легендата може да бъде разположена: (1 т.)

  • само вдясно;
  • само вляво;
  • само отдолу;
  • на избрано от потребителя място
 • 13. Кой от посочените примери е правилно записан абсолютен адрес: (1 т.)

  • G5;
  • $F3;
  • $D$8;
  • N$6.
 • 14. Какъв ще бъде резултатът от следната функция =IF(A1<B1,"грешка",A1-B1), ако в клетка А1 е въведено число 53, а в В1 – число 79? (1 т.)

  • ще изведе грешка;
  • ще изведе -26;
  • ще изведе 26;
  • ще даде съобщение за грешка при задаване на аргументите на функцията.
 • 15. Работната книга се състои от листове, чиито етикети са: (1 т.)

  • Book1, Book2, Book3 и т.н.;
  • Sheet1, Sheet2, Sheet3 и т.н.;
  • Workbook1, Workbook2, Workbook3 и т.н.;
  • Object1, Object2, Object3 и т.н.
 • 16. Кой от посочените типове диаграми се препоръчва за сравняване на две серии: (1 т.)

  • линейна диаграма;
  • стълбовидна /правоъгълна/ диаграма
  • кръгова диаграма;
  • XY (точкова) диаграма.